TITULAR WEB

En compliment de larticle 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

En qualitat del Titular de la pàgina web (Website) www.campingpuigsagordi.com a continuació us comunica les dades identificatives exigides per la Llei esmentada.

Nom Comercial: CAMPING PUIGSAGORDI

Titular: ANTONI SAGALES BRUGUERA

NIF: 38161461E

Dirección: CTRA. BANYERES S/N - 08540 - CENTELLES (BARCELONA)

Teléfons:  938811180

Email: info@campingpuigsagordi.com

LESGILACIÓN APLICABLE.

Llei Orgànica 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’ impuls de la Societat de l’ Informació. Reglament (UE) 2016/679 27 d’Abril del ‘2016. (GPDR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD),

En cas que una autoritat competent declari la nul·litat de qualsevol de les disposicions d’aquest Avís Legal, les restants disposicions seguiran sent vàlides i vinculants per a ambdues parts, llevat que aquesta autoritat resolgui una altra cosa expressament.

Amb caràcter general les relacions entre el responsable del domini amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili del responsable del domini, propietari de la pàgina web, sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

A efecte del que preveuen les Normatives vigents de protecció de dades de caràcter personal aquest lloc web disposa de la informació al usuari exigida per la mateixa, consulteu la nostra Política de Privacidad abans de facilitar qualsevol de les seves dades de caràcter persona, tants sigui pels formularis disponibles o bé per qualsevol altre mitjà de contacte.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de la pàgina web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat del responsable del domini i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de la pàgina web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit del responsable del domini.

El responsable del domini no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el present lloc web i els serveis o productes oferts en el mateix.

POLÍTICA DE COOKIES.

Aquesta pàgina web utilitza tecnologia “Galetes”, per a més informació consulti Política de Cookies.

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ.

El lloc web té per objecte facilitar als usuaris informació sobre els serveis d’ CAMPING PUIGSAGORDI.

El responsable del domini es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de el comerç. En aquests supòsits, el responsable del domini anunciarà en aquesta pàgina web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica per això us recomanem revisar aquest avís legal cada vegada que accedeixi al nostre lloc web.

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquest amb fins o efectes il·lícits, sent contraris o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la pàgina web, així com realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

L’usuari utilitzarà els serveis i materials disponibles a la pàgina web, així com els continguts exclusivament per a fins particulars, excloent-ne qualsevol modalitat d’utilització diferent a aquesta, i amb exclusió específica a qualsevol utilització amb ànim de lucre o que reporti benefici, directe o indirecte a l’usuari o ha tercers.

L’usuari haurà d’establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per a evitar accions no desitjades en el seu sistema d’informació, arxius i equips informàtics empleats per a accedir a Internet i, especialment, a la pàgina web i / o els Continguts, sent conscient que Internet no és un mitjà totalment segur.

El responsable del domini es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de fòrums i / o xarxes socials) que el responsable del domini pugui oferir a través del seu lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar- per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i al ordre públic, així com provocar danys en els sistemes físics i lògics del responsable del domini, dels seus proveïdors, col·laboradors o de terceres persones, introduir / difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats, o intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. En qualsevol cas, el responsable del domini no serà responsable de la participació i / o opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xarxes socials, o altres eines de participació.

ENLLAÇOS WEB DE TERCERS.

El responsable del domini podrà incloure al lloc web enllaços a llocs web de tercers. Aquests enllaços són inclosos directament pel responsable del domini per entendre de bona fe que, considerant que poden resultar d’interès per a vostè. El responsable del domini realitza tants esforços raonables siguin possibles per identificar si l’ informació cap a la qual s’efectua l’enllaç és rellevant i pertinent, però no realitza auditories o controls dels llocs web i/o aplicacions que es pogués s’estableix l’enllaç, així com tampoc en relació amb les accions o omissions dels qui els decideixin operar, vostè tindrà en tot moment la llibertat de decidir (sense cap obligació) si desitja o no fer clic sobre qualsevol enllaç disponible al web, o bé interactuar a través de qualsevol altre mitjà o manera que vostè prefereixi, informar-se en la seva totalitat de les condicions d’ús, política de privacitat i / o altres termes aplicables de la pàgina web, plataforma de tercers i / o xarxes socials són acceptables o no per a vostè, de manera que el responsable del domini no assumeix responsabilitat per l’ informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del responsable del domini.

Si us plau, si vostè detecta que qualsevol dels enllaços ha deixat de ser correcte, no funciona, i / o remet a un lloc web que de qualsevol forma incompleix amb la normativa aplicable, li agraïm ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic a info@campingpuigsagordi.com

ENLLAÇOS  AL LLOC WEB

Qualsevol tercer que voldria introduir enllaços des de les seves pàgines web a aquest lloc web ha de complir amb totes les condicions exigides legalment sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei, no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums.

L’enllaç únicament vinculés amb la home page o pàgina principal de la web i no podrà reproduir-la de cap altra manera. Quedarà en tot cas prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la pàgina web i, en cap cas, quan es puguin visualitzar conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que:

1. Pugui produir error, confusió o engany en els usuaris sobre la veracitat de la procedència dels serveis o els seus contenidos. 2. Suposi un acte de comparació o imitació desleal.3. Serveixi per aprofitar la reputació de la marca, prestigi o manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el responsable del domini, els seus serveis, socis, empleats, clients o col·laboradors. 4. De qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació aplicable i vigent en cada moment.

En cap cas, s’expressés en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que el responsable del domini ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca anomenada del responsable del domini dins de la pàgina del remitent, llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats pel responsable del domini i sempre amb el que estableix aquesta clàusula.

El responsable del domini es reserva el dret a exercir totes les accions que corresponguin en dret per qualssevol enllaços fets per tercers a la pàgina web que suposi una vulneració dels seus legítims drets o d’aquells de tercers proveïdors, col·laboradors o entitats associades d’aquesta.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

Les informacions presentades en aquest lloc web són de caràcter orientatiu, quedant el responsable del domini exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud, efectivitat o actualització en aquesta informació. El responsable del domini es reserva el dret a modificar el contingut de la pàgina web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

El responsable del domini no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font o difoses pels usuaris, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

Es exonera el responsable del domini de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sorgir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada pel responsable del domini sempre que procedeixi de fonts alienes a aquest.

En tot cas, el responsable del domini exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a la informació, serveis i / o productes prestats o subministrats per tercers diferents d’aquest. Tota responsabilitat serà del ‘tercer ja sigui proveïdor, col·laborador, etc.

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom de domini www.campingpuigsagordi.com les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar, davant de qualsevol dubte o consulta de les mateixes, així com dels nostres serveis i / o productes pot contactar amb nosaltres al correu electrònic info@campingpuigsagordi.com en els termes establerts en aquest avís legal.